Faunabescherming en Partij voor de Dieren in actie tegen sluiting Kroondomein

Apeldoorn - De Faunabescherming komt samen met de Partij voor de Dieren zaterdag in actie tegen de jaarlijkse sluiting van Kroondomein Het Loo, die volgens planning tot 25 december zal duren. De sluiting van dit veelbezochte natuurgebied heeft als enige reden dat de Koning er ongestoord met zijn vrienden kan jagen. Dit is op geen enkele wijze te billijken, zeker niet nu het Nederlandse parlement naar aanleiding van de motie Van Kooten (PvdD) zich uitgesproken heeft tegen die sluiting. Het kabinet heeft bij brief laten weten de motie niet uit te willen voeren en besluiten over Het Loo voor rekening van de Koning te laten.

Het Kroondomein Het Loo is in 1959 geschonken door Koningin Wilhelmina aan het Nederlandse volk, waarbij slechts het 'genot van de jacht' aan de Kroondrager zou blijven behoren. Alle baten en lasten van het gebied vallen ten laste van de Kroondrager, de staat is slechts 'blooteigenaar'. Maar de staat betaalt wel een jaarlijkse bijdrage van vele honderdduizenden Euro's aan de Kroondrager voor het koninklijk jachtdepartement. Daarnaast worden forse subsidiebedragen uitgekeerd als dank voor de openstelling van het terrein en om Agrarisch natuurbeheer mogelijk te maken. Slechts terreinen die minimaal 358 dagen per jaar zijn opengesteld voor het publiek komen in aanmerking voor een openstellingssubsidie.

In het Kroondomein vindt feitelijk geen jacht plaats. Er zijn in Nederland 5 bejaagbare soorten: haas, konijn, wilde eend, fazant en houtduif. Op geen van genoemde soorten wordt geschoten in het Kroondomein. Omdat ze er nauwelijks voorkomen of omdat het om soorten gaat waarvoor koninklijke jachtgezelschappen geen belangstelling hebben. Tot 2001 waren edelhert en wild zwijn de voornaamste buit van de koninklijke jagers, waarbij het wild zwijn werd bejaagd in wrede drijfjachten waarin de dieren met veel kabaal door drijvers in de richting van een koninklijk vuurpeloton werden gedreven. Maar in 2001, kort voor het wettelijk verbod op de zwijnendrijfjacht inging, meldde het Koninklijk Huis op haar website dat drijfjacht 'niet effectief' zou zijn, en daarom zou worden beëindigd.

Feitelijk kon al niet worden gesproken van jacht, omdat het ging om afschot van beschermde en niet-bejaagbare dieren, die hooguit bij uitzondering zouden kunnen worden bejaagd. Bijvoorbeeld bij wijze van schadebestrijding of uit overwegingen van volksgezondheid. Sinds er dus de facto niet gejaagd wordt in het gebied (niet te verwarren met niet geschoten) en drijfjacht wettelijk verboden is, is niet uit te leggen waarom er nog gebruik gemaakt zou worden van het 'genot van de jacht', waarom het koninklijk jachtdepartement uit publieke middelen zou moeten worden gefinancierd en waarom het gebied dat door Koningin Wilhelmina aan de burgers geschonken werd ruim 100 dagen per jaar niet door diezelfde burgers bezocht zou mogen worden.

Het wordt tijd dat de burgers hun recht om jaarrond te wandelen en te fietsen in het Kroondomein opeisen. Daarom organiseert De Faunabescherming in samenwerking met de Partij voor de Dieren zaterdag, 15 september, een symbolische openstelling van het Loo. Om 15:30 uur zal een Brief aan de Koning worden voorgedragen, zal een strijdlied klinken, "In naam van Oranje, doe open dat bos", en zal PvdD Kamerlid Femke-Merel van Kooten een symbolische openingshandeling verrichten. Ook voorzitter van de Faunabescherming Niko Koffeman zal tijdens de actie het woord voeren.
 

Meer berichten